Ga naar de inhoud

 

Copyright

  •  Foto's worden op uw bedrijfsprofiel en projecten geplaatst zonder enige vorm van tussenkomt door Interieurdesigner.
  • U blijft als gebruiker ten alle tijde verantwoordelijk voor de inhoud van uw profielpagina en projecten. Dit op zowel de foto's, beeldbestanden, teksten en andere informatie. Het auteursrecht van het ingezonden werk berust bij de gebruiker en u draagt de eventuele gevolgen van een schending van het auteursrecht van derden. U ontneemt Interieurdesigner van elke verantwoordelijkheid voor schade die kan voortkomen uit de informatie die u publiceert en neemt zelf elke verantwoordelijkheid. Dit is inclusief de verantwoordelijkheid indien u toch gegevens publiceert die ingaan tegen (al dan niet gewild) een wet, regel, copyright, auteursrecht of van welke aard dan ook vermeld in deze gebruiksvoorwaarden.
  • U staat zelf in voor de accuraatheid, juistheid, volledigheid en bruikbaarheid van uw gegevens en foto's.
  • Door het toevoegen van foto's op geeft u de toestemming aan Interieurdesigner om die foto's op het internet te publiceren.
  • Interieurdesigner heeft het recht, maar niet de plicht, om materiaal waarvan ze vermoedt dat deze in strijd zijn van deze voorwaarden of van een lokale/nationale/internationale wet verwijderen. Dit zonder de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen of toestemming te hoeven vragen.

 

 

Aansprakelijkheid

Interieurdesigner kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies of verkeerde afbeelding van beeldbestanden en enige andere ingevoerde of geplaatste gegevens (zoals de, titels, zoekwoorden, teksten bij foto's,... ). Interieurdesigner kan op geen enkele manier een schadevergoeding van welke aard dan ook aanvaarden voor welk verlies of beschadiging dan ook.

 

 

Wijzigingen

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen wijzigen in de loop van de tijd. Interieurdesigner heeft het recht om de diensten en gebruiksvoorwaarden van de bedrijvengids en projecten aan te passen zonder voorafgaande verwittiging en zonder dat u daardoor een schadevergoeding van welke aard dan ook kunt eisen met betrekking tot deze wijziging.
Indien u de dienst blijft gebruiken na deze wijziging, ook al is de wijziging niet meegedeeld, verklaart u zich akkoord met de wijziging. U dient deze voorwaarden regelmatig terug te lezen zodat u zelf de wijzigingen kan zien. Interieurdesigner zal echter proberen de wijzigingen mee te delen via de website of e-mail, maar is niet verantwoordelijk indien dit niet altijd gebeurt zeker niet indien de wijziging van zeer kleine aard is.

 

 

Privacy

Interieurdesigner neemt de privacy van haar gebruikers uiterst serieus en volgt de nationale en internationale wetgevingen rond privacy. De door de gebruiker verstrekte informatie zal alleen gebruikt worden om de bedrijvengids, artikels en projecten mogelijk te maken en te verbeteren. Zonder toestemming van de gebruiker worden gegevens niet aan derden ter beschikking gesteld. Een uitzondering hierop is indien van rechtswege gegevens worden gevorderd en de rechtsgang zou belemmerd worden indien Interieurdesigner deze gegevens niet beschikbaar stelt. Voor het goed functioneren van de website zal Interieurdesigner cookies verzamelen. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het beter afstellen van de diensten, afstemmen op wensen van de gebruikers, problemen oplossen,... De service, gebruiksgemak en werking zal hierdoor voor de gebruiker verhoogd worden.

 

 

BEËINDIGING VAN DE DIENST

Interieurdesigner heeft het recht zijn diensten te beëindigen zonder voorafgaande verwittiging met onmiddellijke ingang voor een beperkte of onbeperkte tijd en zonder dat u hiervoor een schadevergoeding van welke aard dan ook kunt eisen met betrekking tot deze beëindiging.

Interieurdesigner heeft het recht deze dienst voor u te beëindigen, te schrappen en/of ontoegankelijk te maken voor u en/of de bezoekers indien u zich niet aan deze gebruiksvoorwaarden houdt, indien Interieurdesigner een vermoeden hiertoe heeft, indien u schade berokkent aan Interieurdesigner en/of haar bezoekers, zonder voorafgaande verwittiging en zonder dat u hiervoor een schadevergoeding van welke aard dan ook kunt eisen met betrekking tot deze beëindiging.

Interieurdesigner heeft het recht om gebruikers te weigeren zonder opgave van reden, zonder voorafgaande verwittiging en zonder dat u hiervoor een schadevergoeding van welke aard dan ook kunt eisen met betrekking tot deze beëindiging. Het gebruik van de bedrijvengids en projecten is een privilege, geen recht.

Interieurdesigner heeft het recht informatie van uw fotoalbum te verwijderen, wijzigen of te weigeren zonder enige limieten, zonder voorafgaande verwittiging en zonder dat u hiervoor een schadevergoeding van welke aard dan ook kunt eisen met betrekking tot deze beëindiging.

 

 

Paswoord, gebruikersnaam en veiligheid

Eenmaal dat u een gebruiker bent van de Interieurdesigner bedrijvengids heeft u een paswoord en een gebruikersnaam. U bent volledig verantwoordelijk voor de geheimhouding van de gegevens en indien iemand anders deze gegevens in uw plaats gebruikt worden ze geacht door uzelf ingegeven te zijn met alle verantwoordelijkheid vandien. U bent verder volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die u doet onder uw gebruikersnaam. U kan ten allen tijde uw paswoord of gebruikersnaam wijzigen. U heeft het recht om ten allen tijde uw bedrijfsprofiel te stoppen. U blijft evenwel verantwoordelijk voor alle informatie die u er voordien heeft opgeplaatst en de rechten en plichten blijven gelden die in deze gebruiksvoorwaarden staan, ook al stopt u met het gebruik van de bedrijvengids en projectenlijst.

 


Algemeenheden

Enkel het Belgische recht is van toepassing op deze voorwaarden. Elk geschil betreffende deze voorwaarden en/ of de bedrijvengids dat niet in der minne kan worden geregeld, valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Gent, tenzij u uw akkoord geeft tot arbitrage op het moment van het onstaan van het geschil.